South Florida Trikke Tours & Rentals

Miami Sunset Sail

Departs From: Miami Beach Marina Pier-E 300 Alton Road Miami Beach, FL 33139  (Pier-E main entrance, next to Monty's)

Check-in Time: 6:00 pm
Catamaran Departs: 6:30 pm